Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri Jüri Üyesi Seramik Sanatçısı Prof. Sevim Çizer: “Bu Tür Yarışmalar Eğitimin Olmazsa Olmazı”

Bu sene teması “Boz Yap Boz Yapma” olarak belirlenen Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri yarışmasının başvuru ve proje yükleme süreci devam ederken, jüri üyelerinden Prof. Sevim Çizer; seramik sektörüne değinerek yarışmaya dair bilgiler paylaştı. 

Yurtbay Seramik’in; seramik sektörüne ve eğitimine katkıda bulunmayı ve seramik sektöründe tasarımın önemini vurgulamayı amaçladığı “Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri” bu sene 10. kez düzenleniyor. Teması “Boz Yap Boz Yapma” olarak belirlenen yarışmanın jüri üyelerinden Seramik Sanatçısı/İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Sevim Çizer; eğitimden, malzemeye dair öğrencilere önerilerde bulunarak yarışmaya dair bilgiler paylaştı. 

“Yaratıcılık zaten bir tür oyun”

“Oyun”un yaşamımız içinde fazlasıyla yer aldığını söyleyen Prof. Sevim Çizer; tasarımın da bir oyun gibi düşünülebileceğini belirterek şöyle konuşuyor: “Yapboz gibi düşünebiliriz… Tasarım düşünceden somut çizgiye, somuttan da ürüne dönüşüyor. Geri alıyoruz, bozuyoruz, tekrar üzerinde düşünüyor, düşüncelerimizi bir araya getiriyoruz ya da tamamen dağıtıp bambaşka bir yola giriyoruz. O nedenle doğrudan tasarımla ilintili olarak düşünüyorum.”

Prof. Sevim Çizer, kendi oyuncaklarını kendilerinin yaptığı, ortaya bir takım objeler çıkan oyunlardan bahsederek, yaşamın oyunla prova edildiğini söylüyor. Tasarımı da bir oyun gibi değerlendirdiğimizde bu sürecin izleyiciyi de oyunun içine davet edeceğini belirterek, “Yaratıcılık zaten bir tür oyun.” diyor.

“Yarışmalarda öğrenciler daha heyecanlı, verimli ve yaratıcı olabiliyor”

Sanal bir düşünceden bu kadar somut bir malzeme ile üretime geçmenin, bu süreci kesintisiz, düzgün bir biçimde aktarabilmenin ve sonuna kadar getirebilmenin hiç kolay olmadığını belirten Sevim Çizer, seri üretim bazında tasarlamanın zor olduğunu vurguluyor. 40 yıla yakındır eğitimin içinde olduğunu söyleyen Çizer, “Öğrenciye proje verdiğiniz zaman; onun üzerinde araştırma yapıyor, okumalar yapıyor, ardından taslaklar hazırlıyor, onun üzerine tartışıyoruz ve uygulamaya geçiyor. Genellikle bizim uygulama projelerimiz bu şekilde yürüyor. Ama yarışma duyurusu olduğu zaman o yarışmaya hazırlanma ortamına, atmosferine girdiği zaman öğrencinin daha heyecanlı, verimli ve yaratıcı olabildiğini görüyorum. Çünkü bir şeyler somutlaşmış oluyor. Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri’ne tasarım yapıyorum; çalışmam ödül alabilir ya da sergilenebilir… İşte bu müthiş motive edici. Bu tür yarışmaları eğitimin çok önemli bir parçası olarak düşünüyorum, hatta olmazsa olmazı…” şeklinde konuşuyor.

“Yaratıcı olmaktan kaçınmasınlar”

Her öğrencinin kendi özgür tasarım gücüyle çok daha yaratıcı tasarımlar ortaya çıkaracağını düşünen seramik sanatçısı Sevim Çizer, “Malzemeyi tanırsanız bu sizin için bir avantaj olabilir. Öte yandan malzemeyi tanımayanlar için de yaratıcılık açısından ‘uçuk tasarım’ yapabilme anlamında bir avantaj oluşuyor. Ben, malzemeyi tanımamanın da tanımak kadar avantajlı olduğunu düşünüyorum. 9 yarışmada gördüğüm; malzemeyi çok tanımayan öğrencilerin daha başarılı olduğu… Malzeme kısıtlamalarını bilmedikleri için tasarlamada sınırları da yok.” diyor.

Çizer ayrıca, öğrencilerin fırsatları varsa yarışmaya farklı disiplinlerden oluşturdukları ekiple katılmalarını, özgünlükten ve yaratıcılıktan kaçınmamalarını söylüyor.

“Dileğim nice 10 yıllar devam etsin”

“Yarışmalar öğrencinin motivasyonunu ve yaratıcılığını ortaya çıkarma fırsatı açısından çok önemli” diyen Prof. Sevim Çizer, şöyle devam ediyor: “Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri yarışmasının gelecekte de her zaman coşku veren bir yarışma olacağına inanıyorum. 10 yıla eriştiği için firmayı tekrar tekrar kutluyorum. Dileğimiz nice 10 yıllar bu yarışmanın sürüp gitmesi. Bu yılın öğrencilerine de başarılar diliyorum ve gerçekten çok yaratıcı tasarımlar ortaya çıkacağına inanıyorum”.

Son proje yükleme tarihi 23 Ocak 2022

“Boz Yap Boz Yapma” temasıyla, “dijital bir evrenin içinde, ölçüleri belli modüler (seramik karo) parçaları(nı) kullanarak, algoritmasını kendin belirlediğin -kuralını kendin yazdığın- bir oyun kurabilir misin?” sorusuna yanıt aranan yarışmaya son katılım tarihi, 23 Ocak 2022. Tüm bilgilere ise www.dogadansanatasentasarla.com internet sitesinden ulaşılabilir.

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANILMASI VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

Sayın kullanıcı,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinize ilişkin hak ve yetkileriniz hakkında bilgi sahibi olmak için işbu metni okumanızı, saklamanızı ve okuyup anladıktan sonra aşağıdaki onay metnini de dikkatlice okuyarak onaylamanızı, onay vermek istemediğiniz hususları çizmenizi ve aşağıda boş bırakılan şerh kısmında itiraz ettiğiniz kısımları belirtmenizi rica ederiz.

1. Kişisel veri nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veriyi oluşturmaktadır. Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, ünvanınız, mesleğiniz gibi kimliğinizi ortaya koyan ve diğer insanlardan ayırt edilebilmenizi sağlayan her türlü bilgi kişisel verinizi oluşturmaktadır.

2. Özel nitelikli veri nedir?

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

3. Hangi kişisel veya özel nitelikli verileriniz işlenmektedir?

Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak ve mevzuattan kaynaklanan gereklilikler doğrultusunda, aşağıdaki tabloda yer verilen verileriniz şirketimiz nezdinde işlenebilmektedir.

Veri Kategorisi Veri Türleri
Kimlik Verisi Ad, soyadı
İletişim Verisi Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi.
Diğer Ünvanı, mesleği

4. Veri sorumlusu kimdir?

Veri sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Ticari ilişki sebebiyle işlenecek kişisel verilerinizle ilgili veri sorumlusu Çaycuma Vergi Dairesine kayıtlı 9860025813 Vergi numaralı, 0986002581300013 Mersis numaralı ve Lavanta Sok. No: 2 Hasanpaşa Kadıköy Merkez adresine faaliyet gösteren Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’dir.

5. Kişisel verileriniz nasıl ve hangi esaslarla işlenir?

Kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’a ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslar dikkate alınmaktadır. Kişisel verilerinizi Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Vergi Usul Kanunu gibi mevzuattan doğan ve tacir olmamızdan kaynaklı yetki ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde, güvenlik, veri analizi ve hizmet kalitemizin geliştirilmesi amacıyla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık, meşru amaçlar için ve onayınız çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verileriniz, ticari akdinizin devamı süresince sizlerden ve üçüncü kişilerden temin ettiğimiz bilgi ve belgeler elektronik ortamda tutulan veri tabanına işlenmek suretiyle muhafaza edilmektedir. IT birimimiz, kişisel verilerinizin minimum sayıda kişinin erişimine açık tutulması ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesinin önlenebilmesi için azami çaba göstermektedir.

6. Kişisel verileriniz ne kadar süre ile muhafaza edilecektir?

Kişisel verileriniz Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu ile diğer kanunların tacir sıfatıyla Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’yi sorumlu tuttuğu süreler dikkate alınarak, yasalarca öngörülen azami süre ile muhafaza edilecektir.

7. Açık rızanın bulunmadığı durumlarda da kişisel verilerin işlenmesi mümkün müdür, kişisel veriler açık rızanın bulunmadığı hangi durumlarda işlenebilir?

Kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

8. Kişisel verileriniz hangi durumlarda, ne zaman silinir?

Yukarıda açıkladığımız şartlara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel veriler resen veya tarafınızın talebi üzerine veri sorumlusu olan Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Anonim hale getirme; kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir.

9. Kişisel verileriniz üçüncü kişilere hangi durumlarda aktarılır?

Kişisel verileriniz yasal olarak ancak tarafınızın açık rızası çerçevesinde üçüncü kişilere aktarılabilir. Kişisel verileriniz, hiçbir suretle herhangi bir ticari amaç doğrultusunda üçüncü kurum veya kişilere aktarılmayacaktır. Ancak başka firmalardan temin edilen hosting, veri güvenliği, depolama, veri analizi, çağrı merkezi vs hizmetler dolayısıyla kişisel verileriniz dolaylı şekilde üçüncü kişilerin erişimine açık hale gelebilecektir.

Ayrıca, işbu metnin 7. maddesinde sayılan ve açık rızanız bulunmasa dahi kanunen işlenmesi mümkün kişisel verileriniz de yine açık rızanız bulunmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

10. Kişisel verileriniz yurtdışına nasıl aktarılır?

Kişisel verileriniz, tarafınızın açık rıza göstermesi durumunda yurtdışına aktarılabilir.

Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. olarak, merkezi yurtdışında bulunan firmalardan sunucu, domain, hosting, IT, depolama, veri güvenliği yazılımı, iş geliştirme, veri analizi, güvenlik, organizasyon gibi hizmetlerin alınması sebebiyle, meşru amaç ve gereksinimlerin mevcudiyeti halinde kişisel verilerinizin yurtdışında bulunan üçüncü kişilerle paylaşılmasına ihtiyaç duyabiliriz.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılacak olması durumunda, kişisel verilerinizin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunup bulunmadığı ve ülke bazında yeterli koruma mevcut değilse dahi yurtdışında kişisel verilerinizin aktarılacağı kurum tarafından kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunması hususunda gerekli önlemlerin alınıp alınamayacağı tarafımızca mutlaka denetlenecek ve kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunamayacağı yönünde bir şüphe oluştuğu takdirde kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmayacaktır.

11. Kişisel verilerinizin korunması ile ilgili haklarınız nelerdir? Merak ettiğiniz hususları ve bu çerçevedeki haklarınızı nasıl öğrenebilirsiniz?

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, kişisel verilerinizin hangi amaçla ve nasıl işlendiğini, kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığını, kişisel verilerinizin yurt içinde ya da yurtdışında kimlere aktarıldığını Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’ye [email protected] adresine e-posta göndermek suretiyle sorabilirsiniz. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise aynı adrese göndereceğiniz e-posta ile bunların düzeltilmesini ya da kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması halinde kişisel verilerinizin silinmesini isteyebilir; kişisel verilerinizin yok edildiğinin ya da düzeltildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini talep edebilirsiniz. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonuç hasıl olursa bu sonucun ortaya çıkmasına itiraz edilebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Belirtilen e-posta adresine göndermiş olduğunuz soru ve talepleriniz hakkında değerlendirme yapılarak en geç 30 gün içerisinde sizlere başvuru sonucunuz ve gerekçesi hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sorumlusu Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’nin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette de bulunabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANILMASI VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN ONAY METNİ

Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’nin, Yurtbay Seramik Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması Kullanılması ve Paylaşılmasına İlişkin Bilgilendirme Metni başlıklı metinde yer verilen usul ve esaslarda işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına, yasalarca öngörülen azami süreyle muhafaza edilmesine, ticari amaçlı olarak hiçbir şekilde hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmaması ve ticarileştirilmemesi kaydıyla, domain, veri güvenliği, veri analizi, iş geliştirme, depolama, güvenlik gibi sebeplerle hizmet alınan yurtiçinde ya da yurtdışında mukim firmalarca dolaylı şekilde paylaşılmasına rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

Kişisel verilerimin işlenmesi, saklanması, kullanılması ve paylaşılmasına ilişkin onay veriyorum.